skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Chinese xóa Cơ sở dữ liệu: ScienceDirect Journals (Elsevier) xóa Chủ đề: Heavy Metals xóa Chủ đề: Zinc xóa Nhan đề tạp chí: Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nutritional quality and safety aspects of wild vegetables consume in Bangladesh

Mohammed Abdus Satter, Miah ; Khan, Mohammed Murtaza Reza Linkon ; Jabin, Syeda Absha ; Abedin, Nusrat ; Islam, Mohammed Faridul ; Shaha, Badhan

Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine, February 2016, Vol.6(2), pp.125-131 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2221-1691 ; E-ISSN: 2588-9222 ; DOI: 10.1016/j.apjtb.2015.11.004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Shaha, Badhan
  2. Jabin, S.A.
  3. Shaha, B.
  4. Abedin, N
  5. Islam, Mohammed

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...