skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Korean xóa Nhan đề tạp chí: Asian Oncology Nursing xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

위암 신환 환자내비게이션 프로그램의 효과

홍연서(Hong,Yeon Seo) ; 박정윤(Park, Jeong Yun) ; 김소희(Kim, So Hee) ; 김선아(Kim, Sun A) ; 김연희(Kim, Yeon Hee)

Asian Oncology Nursing, 2016, Vol.16(3), pp.132-138 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2287-2434

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. 김선아
  2. 김소희
  3. 홍연서
  4. 김연희
  5. 박정윤

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...