skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Ngôn ngữ: Korean xóa Nhan đề tạp chí: Asian Journal Of Womens Studies xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Instant mobility, stratified prostitution market: The politics of belonging of Korean women selling sex in the U.S

Kim, Joohee

Asian Journal of Women's Studies, 02 January 2016, Vol.22(1), pp.48-64 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1225-9276 ; E-ISSN: 2377-004X ; DOI: 10.1080/12259276.2015.1133167

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Marriage as a pilgrimage to the fatherland: The case of Japanese women in the Unification Church

Hyun Mee, Kim

Asian Journal of Women's Studies, 02 January 2016, Vol.22(1), pp.16-34 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1225-9276 ; E-ISSN: 2377-004X ; DOI: 10.1080/12259276.2015.1133168

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Recoding the chaste kisaeng in Yi Hae-jo's Kang myŏng-hwa chŏn

Middleditch, Carrie

Asian Journal of Women's Studies, 02 January 2019, Vol.25(1), pp.30-46 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1225-9276 ; E-ISSN: 2377-004X ; DOI: 10.1080/12259276.2019.1573945

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Kim, HM
  2. Mee, Kim
  3. Kim, H.M.
  4. Middleditch, Carrie
  5. Kim, J.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...