skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Ngôn ngữ: Chinese xóa Chủ đề: Asia xóa Nhan đề tạp chí: Asia Pacific Management Review xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Consumer Ethnocentrism, Self-Image Congruence and Local Brand Preference: A Cross-National Examination

Strombeck, Stephen ; Hsieh, Chia-Ling

Asia Pacific Management Review, Mar 2013, Vol.18(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10293132 ; E-ISSN: 25898213

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. ABI/INFORM Complete  (1)
  2. ABI/INFORM Global  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Shua, S.T.
  2. Chia-Ling Hsieh
  3. Stephen Strombeck
  4. Strombeck, S.
  5. Hsieh, Chia-Ling

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...