skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Archives of oral biology xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
The ultrastructure of small blood vessels in gingiva
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The ultrastructure of small blood vessels in gingiva

Gavin, J.B. ; Trotter, W.D.

Archives of Oral Biology, 09/1968, Vol.13(9), pp.1067-IN7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00039969 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0003-9969(68)90061-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Gavin, J.B
  2. Trotter, W.D

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...