skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Biology xóa Tất cả các phiên bản MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Tất cả các phiên bản Archives of Biochemistry and Biophysics xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Energy transduction in tonoplast vesicles from red beet (Beta vulgaris L.) storage tissue: H+/substrate stoichiometries for the H(+)-ATPase and H(+)-PPase

Schmidt, A L ; Briskin, D P

Archives of biochemistry and biophysics, 15 February 1993, Vol.301(1), pp.165-73 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-9861 ; PMID: 8382906 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reversal of the red beet tonoplast H(+)-ATPase by a pyrophosphate-generated proton electrochemical gradient

Schmidt, A L ; Briskin, D P

Archives of biochemistry and biophysics, 01 November 1993, Vol.306(2), pp.407-14 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-9861 ; PMID: 8215443 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Variations in the activity of glutathione reductase and the cellular glutathione content in relation to sensitivity to methylviologen in Escherichia coli

Kunert, K.J ; Cresswell, C.F ; Schmidt, A ; Mullineaux, P.M ; Foyer, C.H

Archives of Biochemistry and Biophysics, 1990, Vol.282(2), pp.233-238 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-9861 ; E-ISSN: 1096-0384 ; DOI: 10.1016/0003-9861(90)90110-K

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A wheat germ cap-site factor functional in protein chain initiation

Seal, S.N ; Schmidt, A ; Marcus, A ; Edery, I ; Sonenberg, N

Archives of Biochemistry and Biophysics, 1986, Vol.246(2), pp.710-715 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-9861 ; E-ISSN: 1096-0384 ; DOI: 10.1016/0003-9861(86)90327-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Schmidt, A
  2. Briskin, Dp
  3. Schmidt, AL
  4. Schmidt, A.L.
  5. Briskin, D.P.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...