skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: 1996đến2003 xóa Chủ đề: Mice xóa Chủ đề: Gene Expression xóa Nhan đề tạp chí: Archives Of Biochemistry And Biophysics xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The induction of proliferative vascular smooth muscle cell phenotypes by benzo(a)pyrene is characterized by up-regulation of inositol phospholipid metabolism and c-Ha-ras gene expression

Ramos, K S ; Zhang, Y ; Sadhu, D N ; Chapkin, R S

Archives of biochemistry and biophysics, 15 August 1996, Vol.332(2), pp.213-22 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-9861 ; PMID: 8806728 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Generation of three selenium-containing catalytic antibodies with high catalytic efficiency using a novel hapten design method

Su, D ; Ren, X ; You, D ; Li, D ; Mu, Y ; Yan, G ; Zhang, Y ; Luo, Y ; Xue, Y ; Shen, J ; Liu, Z ; Luo, G

Archives of biochemistry and biophysics, 15 November 2001, Vol.395(2), pp.177-84 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-9861 ; PMID: 11697854 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Zhang, Y
  2. Xue, Y
  3. Bannai, S
  4. Guidry, J
  5. Griffin, S

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...