skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Romanian xóa Nhan đề tạp chí: Archiva Moldaviae xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Edificarea naţională şi culturală în Republica Autonomă Sovietică Socialistă Moldovenească: premisele unui „naţionalism” eşuat

Negură, Petru

Archiva Moldaviae, 2012, Vol.4(4), pp.91-102

ISSN: 2067-3930

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Confesiune şi etnicitate în Basarabia la începutul secolului al XX-lea

Grom, Oleg

Archiva Moldaviae, 2013, Vol.5(5), pp.183-198

ISSN: 2067-3930

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

De la o „capcană geopolitică” la „vechi pământ românesc”: integrarea Dobrogei în România, 1878-1913

Iordachi, Constantin

Archiva Moldaviae, 2013, Vol.5(5), pp.233-286

ISSN: 2067-3930

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Iordachi, Constantin
  2. Negură, Petru
  3. Grom, Oleg

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...