skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Liver xóa Cơ sở dữ liệu: OneFile (GALE) xóa Nhan đề tạp chí: Aquatic toxicology (Amsterdam, Netherlands) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Genotoxic and stress inductive potential of cadmium in Xenopus laevis larvae

Mouchet, F ; Baudrimont, M ; Gonzalez, P ; Cuenot, Y ; Bourdineaud, J.P ; Boudou, A ; Gauthier, L

Aquatic Toxicology, 2006, Vol.78(2), pp.157-166 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0166-445X ; E-ISSN: 1879-1514 ; DOI: 10.1016/j.aquatox.2006.02.029

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Gauthier, L.
  2. Boudou, A.
  3. Cuenot
  4. Gonzalez, P.
  5. Gauthier

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...