skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Pedrycz, Witold xóa Nhan đề tạp chí: Applied Mathematics and Computation xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Efficient methods of initializing neuron weights in self-organizing networks implemented in hardware.(Report)

Kolasa, Marta ; Dlugosz, Rafal ; Talaaaaaaeaaka, Toma ; Pedrycz, Witold

Applied Mathematics and Computation, Feb 15, 2018, Vol.319, p.31(17) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0096-3003 ; DOI: 10.1016/j.amc.2017.01.043

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. ScienceDirect Journals (Elsevier)  (1)
  2. Elsevier (CrossRef)  (1)
  3. OneFile (GALE)  (1)
  4. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...