skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Applied Energy xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Impacts of solar multiples on the performance of integrated solar combined cycle systems with two direct steam generation fields

Li, Yuanyuan ; Yang, Yongping

Applied Energy, 15 December 2015, Vol.160, pp.673-680 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0306-2619 ; E-ISSN: 1872-9118 ; DOI: 10.1016/j.apenergy.2015.08.094

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thermodynamic analysis of a novel integrated solar combined cycle

Li, Yuanyuan ; Yang, Yongping

Applied Energy, 01 June 2014, Vol.122, pp.133-142 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0306-2619 ; E-ISSN: 1872-9118 ; DOI: 10.1016/j.apenergy.2014.02.017

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Performance analysis of a near zero CO.sub.2 emission solar hybrid power generation system

Li, Yuanyuan ; Zhang, Na ; Cai, Ruixian ; Yang, Yongping

Applied Energy, Dec, 2013, Vol.112, p.727(10) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0306-2619

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Production of microbial oil with high oleic acid content by Trichosporon capitatum

Wu, Hong ; Li, Yuanyuan ; Chen, Lei ; Zong, Minhua

Applied Energy, 2011, Vol.88(1), pp.138-142 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0306-2619 ; E-ISSN: 1872-9118 ; DOI: 10.1016/j.apenergy.2010.07.028

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Performance analysis of a near zero CO2 emission solar hybrid power generation system

Li, Yuanyuan ; Zhang, Na ; Cai, Ruixian ; Yang, Yongping

Applied Energy, December 2013, Vol.112, pp.727-736 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0306-2619 ; E-ISSN: 1872-9118 ; DOI: 10.1016/j.apenergy.2013.05.069

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Production of microbial oil with high oleic acid content by Trichosporon capitatum.(Report)

Wu, Hong ; Li, Yuanyuan ; Chen, Lei ; Zong, Minhua

Applied Energy, Jan, 2011, Vol.88(1), p.138(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0306-2619

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Performance analysis of a near zero CO₂ emission solar hybrid power generation system

Li , Yuanyuan ; Zhang , Na ; Cai , Ruixian ; Yang , Yongping

Applied energy, 2013, Vol.112, pp.727-736 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0306-2619

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Performance comparison of two low-CO2 emission solar/methanol hybrid combined cycle power systems

Li, Yuanyuan ; Zhang, Na ; Lior, Noam

Applied Energy, 01 October 2015, Vol.155, pp.740-752 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0306-2619 ; E-ISSN: 1872-9118 ; DOI: 10.1016/j.apenergy.2015.06.052

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Integrated design method for superconducting magnetic energy storage considering the high frequency pulse width modulation pulse voltage on magnet

Shi, Jing ; Xu, Ying ; Liao, Meng ; Guo, Shuqiang ; Li, Yuanyuan ; Ren, Li ; Su, Rongyu ; Li, Shujian ; Zhou, Xiao ; Tang, Yuejin

Applied Energy, 15 August 2019, Vol.248, pp.1-17 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0306-2619 ; E-ISSN: 1872-9118 ; DOI: 10.1016/j.apenergy.2019.04.079

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Li, Yuanyuan
  2. Li, Yy
  3. Li, Y.
  4. Yang, Yongping
  5. Zhang, Na

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...