skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Xin lưu ý thêm kết quả có thể có sẵn bằng cách chỉnh truy vấn tìm kiếm của bạn.

Kết quả 1 - 20 của 1.074  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Năm xuất bản: 2005đến2007 xóa Nhan đề tạp chí: Appetite xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inside Front Cover - Editorial Board

Appetite, 2005, Vol.45(2), pp.co2-co2 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-6663 ; E-ISSN: 1095-8304 ; DOI: 10.1016/S0195-6663(05)00085-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Calendar of Events

Appetite, 2007, Vol.49(3), pp.720-720 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-6663 ; E-ISSN: 1095-8304 ; DOI: 10.1016/S0195-6663(07)00377-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Calendar of Events

Appetite, 2005, Vol.45(2), pp.202-202 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-6663 ; E-ISSN: 1095-8304 ; DOI: 10.1016/S0195-6663(05)00091-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Calendar of Events

Appetite, 2006, Vol.46(3), pp.398-398 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-6663 ; E-ISSN: 1095-8304 ; DOI: 10.1016/S0195-6663(06)00406-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Editorial Boad

Appetite, 2006, Vol.46(3), pp.CO2-CO2 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-6663 ; E-ISSN: 1095-8304 ; DOI: 10.1016/S0195-6663(06)00401-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Calendar of Events

Appetite, 2005, Vol.44(2), pp.251-251 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-6663 ; E-ISSN: 1095-8304 ; DOI: 10.1016/S0195-6663(05)00014-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inside Front Cover - Editorial Board

Appetite, 2005, Vol.45(1), pp.co2-co2 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-6663 ; E-ISSN: 1095-8304 ; DOI: 10.1016/S0195-6663(05)00070-X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Calendar of Events

Appetite, 2006, Vol.46(1), pp.I-I [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-6663 ; E-ISSN: 1095-8304 ; DOI: 10.1016/S0195-6663(05)00160-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Calendar of Events

Appetite, 2005, Vol.45(3), pp.378-378 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-6663 ; E-ISSN: 1095-8304 ; DOI: 10.1016/S0195-6663(05)00140-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Calendar of Events

Appetite, 2005, Vol.44(1), pp.131-131 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-6663 ; E-ISSN: 1095-8304 ; DOI: 10.1016/S0195-6663(04)00149-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Volume Contents and Author Index

Appetite, 2005, Vol.45(3), pp.I-VII [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-6663 ; E-ISSN: 1095-8304 ; DOI: 10.1016/S0195-6663(05)00141-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inside Front Cover - Editorial Board

Appetite, 2005, Vol.44(3), pp.co2-co2 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-6663 ; E-ISSN: 1095-8304 ; DOI: 10.1016/S0195-6663(05)00052-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Calendar of Events

Appetite, 2005, Vol.44(3), pp.393-394 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-6663 ; E-ISSN: 1095-8304 ; DOI: 10.1016/S0195-6663(05)00056-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prevalence of orthorexia nervosa in resident medical doctors in the faculty of medicine (Ankara, Turkey)

Bosi , A.T.B. ; Camur , D. ; Guler , C.

Appetite, 2007, Vol.49, pp.661-666 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-6663

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Is binge eating experienced as an addiction?(Author abstract)(Report)

Cassin, Stephanie E. ; Von Ranson, Kristin M.

Appetite, Nov, 2007, Vol.49(3), p.687(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-6663

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dietary restraint: intention versus behavior to restrict food intake

Larsen, Junilla K ; Van Strien, Tatjana ; Eisinga, Rob ; Herman, C Peter ; Engels, Rutger C M E

Appetite, July 2007, Vol.49(1), pp.100-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-6663 ; PMID: 17349718 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

“Just three more bites”: An observational analysis of parents’ socialization of children's eating at mealtime

Orrell-Valente, Joan K ; Hill, Laura G ; Brechwald, Whitney A ; Dodge, Kenneth A ; Pettit, Gregory S ; Bates, John E

Appetite, 2007, Vol.48(1), pp.37-45 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-6663 ; E-ISSN: 1095-8304 ; DOI: 10.1016/j.appet.2006.06.006

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

You eat what you are: Modern health worries and the acceptance of natural and synthetic additives in functional foods

Devcich, Daniel A ; Pedersen, Irene K ; Petrie, Keith J

Appetite, 2007, Vol.48(3), pp.333-337 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-6663 ; E-ISSN: 1095-8304 ; DOI: 10.1016/j.appet.2006.09.014

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Parental behaviour and adolescents’ emotional eating

Snoek, Harriëtte M ; Engels, Rutger C.M.E ; Janssens, Jan M.A.M ; van Strien, Tatjana

Appetite, 2007, Vol.49(1), pp.223-230 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-6663 ; E-ISSN: 1095-8304 ; DOI: 10.1016/j.appet.2007.02.004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Construct validation of the Restraint Scale in normal-weight and overweight females

van Strien, Tatjana ; Peter Herman, C ; Engels, Rutger C.M.E ; Larsen, Junilla K ; van Leeuwe, Jan F.J

Appetite, 2007, Vol.49(1), pp.109-121 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-6663 ; E-ISSN: 1095-8304 ; DOI: 10.1016/j.appet.2007.01.003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 1.074  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

  1. Bài báo  (1.072)
  2. Bình xét khoa học  (2)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Westerterp-Plantenga, M.S
  2. Moran, T.H
  3. Geary, N
  4. Langhans, W.
  5. Covasa, M.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...