skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Romanian xóa Nhan đề tạp chí: Anuarul Institutului de Istorie »A.D. Xenopol« - Iaşi xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

„Nota 10 la purtare”: şcoala românească din Basarabia, în primii ani după Marea Unire (I)

Mihalache, Cătălina

Anuarul Institutului de Istorie »A.D. Xenopol« - Iaşi, 2012, Issue 49, pp.275-294

ISSN: 1221-3705

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ANTISEMITISMUL CA FALSĂ ȘTIINȚĂ. ȘAMA SALZBERGER VS. NICOLAE PAULESCU

Cioflâncă, Adrian

Anuarul Institutului de Istorie »A.D. Xenopol« - Iaşi, 2014, Vol.LI(Supl.2), pp.117-131

ISSN: 1221-3705

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Statul naţional român şi naţionalismul modern (1866-1918). Aspecte comparative

Bălan, Dinu

Anuarul Institutului de Istorie »A.D. Xenopol« - Iaşi, 2006, Issue 44, pp.79-100

ISSN: 1221-3705

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Unirea şi Cuza-Vodă. Glose eminesciene

Dorin, Mihai

Anuarul Institutului de Istorie »A.D. Xenopol« - Iaşi, 2009, Issue 46, pp.47-59

ISSN: 1221-3705

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comunism şi minorităţi etnice în România după cel de-al doilea război mondial

Solomon, Flavius

Anuarul Institutului de Istorie »A.D. Xenopol« - Iaşi, 2008, Issue 45, pp.157-169

ISSN: 1221-3705

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Cioflâncă, Adrian
  2. Mihalache, Cătălina
  3. Dorin, Mihai
  4. Bălan, Dinu
  5. Solomon, Flavius

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...