skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Rapid Change of Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus Clones in a Chinese Tertiary Care Hospital over a 15-Year Period
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rapid Change of Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus Clones in a Chinese Tertiary Care Hospital over a 15-Year Period

Chen, H. ; Liu, Y. ; Jiang, X. ; Chen, M. ; Wang, H.

Antimicrobial Agents and Chemotherapy, 05/01/2010, Vol.54(5), pp.1842-1847 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0066-4804 ; E-ISSN: 1098-6596 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1128/AAC.01563-09

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Library Screen for Inhibitors Targeting Norovirus Binding to Histo-Blood Group Antigen Receptors
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Library Screen for Inhibitors Targeting Norovirus Binding to Histo-Blood Group Antigen Receptors

Feng, X. ; Jiang, X.

Antimicrobial Agents and Chemotherapy, 01/01/2007, Vol.51(1), pp.324-331 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0066-4804 ; E-ISSN: 1098-6596 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1128/AAC.00627-06

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Novel Chromosomally Encoded Multidrug Efflux Transporter MdeA in Staphylococcus aureus
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Novel Chromosomally Encoded Multidrug Efflux Transporter MdeA in Staphylococcus aureus

Huang, J. ; O'Toole, P. W. ; Shen, W. ; Amrine-Madsen, H. ; Jiang, X. ; Lobo, N. ; Palmer, L. M. ; Voelker, L. ; Fan, F. ; Gwynn, M. N. ; Mcdevitt, D.

Antimicrobial Agents and Chemotherapy, 03/01/2004, Vol.48(3), pp.909-917 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0066-4804 ; E-ISSN: 1098-6596 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1128/AAC.48.3.909-917.2004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Novel Nonnucleoside Inhibitor of Hepatitis C Virus RNA-Dependent RNA Polymerase
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Novel Nonnucleoside Inhibitor of Hepatitis C Virus RNA-Dependent RNA Polymerase

Howe, A. Y. M. ; Bloom, J. ; Baldick, C. J. ; Benetatos, C. A. ; Cheng, H. ; Christensen, J. S. ; Chunduru, S. K. ; Coburn, G. A. ; Feld, B. ; Gopalsamy, A. ; Gorczyca, W. P. ; Herrmann, S. ; Johann, S. ; Jiang, X. ; Kimberland, M. L. ; Krisnamurthy, G. ; Olson, M. ; Orlowski, M. ; Swanberg, S. ; Thompson, I. ; Thorn, M. ; Del Vecchio, A. ; Young, D. C. ; van Zeijl, M. ; Ellingboe, J. W. ; Upeslacis, J. ; Collett, M. ; Mansour, T. S. ; O'Connell, J. F.

Antimicrobial Agents and Chemotherapy, 12/01/2004, Vol.48(12), pp.4813-4821 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0066-4804 ; E-ISSN: 1098-6596 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1128/AAC.48.12.4813-4821.2004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Jiang, X.
  2. Chen, Hongbin
  3. Jiang, Xiuhong
  4. Jiang, Xiaoqun
  5. Herrmann, Steve

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...