skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: Sau 2005 xóa Cơ sở dữ liệu: Project MUSE xóa Nhan đề tạp chí: Anthropological Quarterly xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Human Rights State: Justice Within and Beyond Sovereign Nations

Shepherd, Robert

Anthropological Quarterly, Vol.89(2), pp.573-582 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00035491 ; E-ISSN: 15341518

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Embodying the modern: neoliberalism, NGOs, and the culture of human rights practices in Nigeria/Encorporando o moderno: neoliberalismo, ONGs, e a cultura das praticas de direitos humanos na Nigeria.(Report)

Adunbi, Omolade

Anthropological Quarterly, 2016, Vol.89(2), p.399(34) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-5491

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Defending White-Mestizo Invisibility through the Production of Indigenous Alterity: (Un)Marking Race in Ecuador's Mainstream Press

Viatori, Maximilian

Anthropological Quarterly, Spring 2016, Vol.89(2), pp.485-514 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00035491 ; E-ISSN: 15341518

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Adunbi, Omolade
  2. Shepherd, Robert
  3. Viatori, Maximilian
  4. Viatori, M.
  5. Adunbi, O

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...