skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: arXiv xóa Cơ sở dữ liệu: JSTOR Current Journals xóa Nhan đề tạp chí: Annals Of Statistics xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MODELING HIGH-FREQUENCY FINANCIAL DATA BY PURE JUMP PROCESSES

Jing, Bing-Yi ; Kong, Xin-Bing ; Liu, Zhi

Annals of Statistics, Apr 2012, Vol.40(2), p.759 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00905364

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Liu, Zhi
  2. Jing, B.-Y.
  3. Bing-Yi, Jing
  4. Zhi Liu
  5. Kong, X.-B.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...