skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: French xóa Nhan đề tạp chí: Annales de chirurgie plastique esthetique xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Étude rétrospective des complications médicojuridiques au travers des expertises

Dardour, J.-C ; Goin, J.-L ; Flageul, G

Annales de chirurgie plastique esthetique, 2005, Vol.50(5), pp.623-626 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0294-1260 ; E-ISSN: 1768-319X ; DOI: 10.1016/j.anplas.2005.08.003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Flageul, G
  2. Goin, J.-L
  3. Dardour, J.-C

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...