skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Annales de Chirurgie Plastique et Esthetique xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Brûlures par ciment : étude rétrospective sur dix ans dans le centre des brûlés du CHRU de Tours. À propos de 55 cas

Besset, M ; Quignon, R ; Dhennin, C ; Yassine, A ; Penaud, A

Annales de chirurgie plastique esthétique, June 2014, Vol.59(3), pp.177-180 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0294-1260 ; E-ISSN: 1768-319X ; DOI: 10.1016/j.anplas.2012.10.002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Les brûlures au seuil du III e millénaire

Dhennin, C

Annales de chirurgie plastique esthetique, 2001, Vol.46(3), pp.161-166 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0294-1260 ; E-ISSN: 1768-319X ; DOI: 10.1016/S0294-1260(01)00016-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Les brûlures au seuil du IIIe millénaire.
Burns on the threshold of the third millenium

Dhennin, C

Annales de chirurgie plastique et esthetique, June 2001, Vol.46(3), pp.161-6 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0294-1260 ; PMID: 11447621 Version:1

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Les brûlures des paupières. Bilan rétrospectif de onze ans.
Eyelid burns. An 11-year retrospective evaluation

Dhennin, C

Annales de chirurgie plastique et esthetique, June 1995, Vol.40(3), pp.225-36 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0294-1260 ; PMID: 7574400 Version:1

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tribune libre: chirurgie plastique et brûlures.
Open forum: plastic surgery and burns

Dhennin, C

Annales de chirurgie plastique et esthetique, June 1995, Vol.40(3), pp.302-4 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0294-1260 ; PMID: 7574408 Version:1

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Réflexion sur le traitement et le devenir des brûlés.
Reflexions on the treatment and outcome of burns

Dhennin, C

Annales de chirurgie plastique et esthetique, June 1994, Vol.38(3), pp.347-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0294-1260 ; PMID: 8210202 Version:1

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Dhennin, C.
  2. Penaud, A
  3. Besset, M
  4. Quignon, R
  5. Yassine, A

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...