skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Lippincott Williams & Wilkins Journals (Wolters Kluwer Health) xóa Năm xuất bản: 1960đến1974 xóa Chủ đề: Military Medicine xóa Nhan đề tạp chí: Anesthesia and Analgesia xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Armed Forces anesthesiology comes of age

Jenicek, J A ; Perry, L B ; Thompson, G E

Anesthesia and analgesia, 1967, Vol.46(6), pp.822-32 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-2999 ; PMID: 6070175 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A draw-over anesthetic system for peace or war

Joyce, T H ; Vacanti, C J ; Van Houten, R J ; Mitchell, G D

Anesthesia and analgesia, 1969, Vol.48(1), pp.121-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-2999 ; PMID: 5812735 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Casualty anesthesia experiences in Vietnam

Noble, M J ; Bryant, T ; Ing, F Y

Anesthesia and analgesia, 1968, Vol.47(1), pp.5-11 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-2999 ; PMID: 5688865 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Methoxyflurane anesthesia in Vietnam combat casualties

Gotta, A W

Anesthesia and analgesia, 1969, Vol.48(1), pp.81-5 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-2999 ; PMID: 5812736 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Mitchell, G D
  2. Noble, M.J.
  3. Ing, F Y
  4. Joyce, Thomas H.
  5. Vacanti, Charles J.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...