skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

How to Analyze Textbooks. An Essay on Research approaches and Possible Consequences of Research

Musteaţă, Sergiu

Analele Universităţii de Vest din Timişoara.Seria ştiinţe filologice, 2011, Issue 49

ISSN: 1224-967X

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Musteaţă, Sergiu

theo chủ đề:

  1. Research Policies
  2. Education

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...