skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Anaerobe xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Infant Botulism

Rosetti, F ; Castelli, E ; Amoroso, M

Anaerobe, June 1999, Vol.5(3-4), pp.169-170 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1075-9964 ; E-ISSN: 1095-8274 ; DOI: 10.1006/anae.1999.0215

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Outbreak of Type E Botulism Associated with Home-cured Ham Consumption

Rosetti, F ; Castelli, E ; Labbé, J ; Funes, R

Anaerobe, June 1999, Vol.5(3-4), pp.171-172 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1075-9964 ; E-ISSN: 1095-8274 ; DOI: 10.1006/anae.1999.0214

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Description of a Botulism Type C Outbreak among Waterbirds in the Province of La Pampa, Argentina

Mereb, G ; Rosetti, F ; Castelli, E ; Ganuza, R ; Ottavioni, L ; Cavallero, D ; Calderón, A

Anaerobe, June 1999, Vol.5(3-4), pp.191-193 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1075-9964 ; E-ISSN: 1095-8274 ; DOI: 10.1006/anae.1999.0216

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...