skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: OpenEdition xóa Chủ đề: Diplomatie xóa Nhan đề tạp chí: Amnis xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Re-building the Nation-State: The American Civil War in a transnational perspective

Fiorentino, Daniele

Amnis, 28 April 2015

E-ISSN: 1764-7193 ; DOI: 10.4000/amnis.2433

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Daniele Fiorentino
  2. Fiorentino, Daniele

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...