skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: OpenEdition xóa Nhan đề tạp chí: Amnis xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Re-building the Nation-State: The American Civil War in a transnational perspective

Fiorentino, Daniele

Amnis, 28 April 2015

E-ISSN: 1764-7193 ; DOI: 10.4000/amnis.2433

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Una arqueología del nation branding : las exposiciones binacionales del Londres eduardiano

Villaverde, Jorge

Amnis, 02 March 2018

E-ISSN: 1764-7193 ; DOI: 10.4000/amnis.3392

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

  1. French  (1)
  2. Spanish  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Jorge Villaverde
  2. Daniele Fiorentino
  3. Villaverde, Jorge
  4. Fiorentino, Daniele

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...