skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Biology xóa Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Chủ đề: Life Sciences xóa Tác giả/ người sáng tác: Sahel, José-Alain xóa Tác giả/ người sáng tác: Audo, Isabelle xóa Nhan đề tạp chí: American journal of human genetics xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Biallelic Mutations in GNB3 Cause a Unique Form of Autosomal-Recessive Congenital Stationary Night Blindness

Vincent, Ajoy ; Audo, Isabelle ; Tavares, Erika ; Maynes, Jason ; Tumber, Anupreet ; Wright, Thomas ; Li, Shuning ; Michiels, Christel ; Consortium, Gnb3 ; Condroyer, Christel ; Macdonald, Heather ; Verdet, Robert ; Sahel, José-Alain ; Hamel, Christian P ; Zeitz, Christina ; Héon, Elise

American Journal of Human Genetics, 05 May 2016, Vol.98(5), pp.1011-1019 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-9297 ; E-ISSN: 1537-6605 ; DOI: 10.1016/j.ajhg.2016.03.021

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Maynes, Jason T.
  2. Michiels, Christelle
  3. Héon, Elise
  4. Heon, Elise
  5. Audo, Isabelle

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...