skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: 1974đến1987 xóa Chủ đề: Aged xóa Nhan đề tạp chí: American heart journal xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of acebutolol on left ventricular performance

Singh, S N ; Dibianco, R ; Katz, R J ; Costello, R B ; Fletcher, R D

American heart journal, May 1985, Vol.109(5 Pt 2), pp.1151-6 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8703 ; PMID: 2859779 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of diuretic therapy on ventricular arrhythmias in hypertensive patients with or without left ventricular hypertrophy

Papademetriou, V ; Price, M ; Notargiacomo, A ; Gottdiener, J ; Fletcher, R D ; Freis, E D

American heart journal, September 1985, Vol.110(3), pp.595-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8703 ; PMID: 2412429 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Unimproved chest pain in patients with minimal or no coronary disease: a behavioral phenomenon

Wielgosz, A T ; Fletcher, R H ; Mccants, C B ; Mckinnis, R A ; Haney, T L ; Williams, R B

American heart journal, July 1984, Vol.108(1), pp.67-72 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8703 ; PMID: 6731285 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Left atrial overload: a hemodynamic, echocardiographic, electrocardiographic and vectorcardiographic study

Di Bianco, R ; Gottdiener, J S ; Fletcher, R D ; Pipberger, H V

American heart journal, October 1979, Vol.98(4), pp.478-89 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8703 ; PMID: 484434 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Fletcher, Ross D
  2. Fletcher, R.D.
  3. Gottdiener, John
  4. Costello, R B
  5. Gottdiener, J

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...