skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Steady Work: An Academic Memoir

Lipset, Seymour Martin

The American Sociologist, 1 April 2003, Vol.34(1/2), pp.112-130 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00031232 ; E-ISSN: 19364784

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

When Leadership Failed

Samuels, Richard J.

The American Sociologist, 1 April 2003, Vol.34(1/2), pp.33-44 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00031232 ; E-ISSN: 19364784

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

American Religion and Political Polarities

Schneider, William

The American Sociologist, 1 April 2003, Vol.34(1/2), pp.81-84 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00031232 ; E-ISSN: 19364784

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Democrats and Republicans in Anthropology and Sociology: How Do They Differ on Public Policy Issues?

Klein, Daniel B. ; Stern, Charlotta

The American Sociologist, 1 December 2004, Vol.35(4), pp.79-86 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00031232 ; E-ISSN: 19364784

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Books, Monographs, and Pamphlets by Seymour Martin Lipset

[Unknown];

The American Sociologist, 1 April 2003, Vol.34(1/2), pp.131-154 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00031232 ; E-ISSN: 19364784

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Who Constructed Post-Industrial Society? An Informal Account of a Paradigm Shift at Columbia, Pre-Daniel Bell

Clark, Terry Nichols

The American Sociologist, 1 April 2005, Vol.36(1), pp.23-46 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00031232 ; E-ISSN: 19364784

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...