skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Cơ sở dữ liệu: SciTech Connect (OSTI) xóa Nhan đề tạp chí: American Nuclear Society (Ans) Annual Meeting xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

The SCALE criticality safety analysis sequences: Status and future directions

Parks, C.V.

American Nuclear Society (ANS) annual meeting, 1993

Other: ON: DE93009717

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

The SCALE criticality safety analysis sequences: Status and future directions

Parks, C.V.

Transactions of the American Nuclear Society, 1993, Vol.68 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-018X

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

The SCALE criticality safety analysis sequences: Status and future directions

Parks, C.V.

American Nuclear Society (ANS) annual meeting, 1993

Other: ON: DE93009717

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Application of computer visualization to core reactor physics analysis and design

Zhu, Z. ; Kropaczek, D.J. ; Turinsky, P.J.

Transactions of the American Nuclear Society, 1993, Vol.68 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-018X

Toàn văn không sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...