skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: American Mineralogist xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Shock-induced mobilization of metal and sulfide in planetesimals: Evidence from the Buck Mountains 005 (L6 S4) dike-bearing chondrite.(SPECIAL COLLECTION: BUILDING PLANETS: THE DYNAMICS AND GEOCHEMISTRY OF CORE FORMATION)(Report)(Author abstract)

Ruzicka, Alex ; Brown, Ryan ; Friedrich, Jon ; Hutson, Melinda ; Hugo, Richard ; Rivers, Mark

American Mineralogist, 2015, Vol.100(11-12), p.2725(14) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-004X ; DOI: 10.2138/am-2015-5225

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Shock-induced mobilization of metal and sulfide in planetesimals: Evidence from the Buck Mountains 005 (L6 S4) dike-bearing chondrite

Ruzicka, Alex ; Brown, Ryan ; Friedrich, Jon ; Hutson, Melinda ; Hugo, Richard ; Rivers, Mark; Argonne National Lab. (Anl), Argonne, Il (United States). Advanced Photon Source (APS) (Corporate Author)

American Mineralogist, 30 November 2015, Vol.100((11-12) ; 2015) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-004X ; E-ISSN: 1945-3027 ; DOI: 10.2138/am-2015-5225

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

In situ measurement of viscosity of liquids in the Fe-FeS system at high pressures and temperatures

Dobson, David P. ; Crichton, Wilson A. ; Vocadlo, Lidunka ; Jones, Adrian P. ; Wang, Yanbin ; Uchida, Takeyuki ; Rivers, Mark ; Sutton, Stephen ; Brodholt, John P.

American Mineralogist, Nov, 2000, p.1838 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-004X

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

PRSUPR: automation and analysis software for wavelength dispersive electron-beam microanalysis on a PC

Donovan, John J. ; Rivers, Mark L. ; Armstrong, John T.

American Mineralogist, March-April, 1992, Vol.77(3-4), p.444(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-004X

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

In situ measurement of viscosity of liquids in the Fe-FeS system at high pressures and temperatures

Dobson, David P. ; Crichton, Wilson A. ; Vočadlo, Lidunka ; Jones, Adrian P. ; Wang, Yanbin ; Uchida, Takeyuki ; Rivers, Mark ; Sutton, Stephen ; Brodholt, John P.

American Mineralogist, 2000, Vol.85(11), pp.1838-1842 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-004X ; E-ISSN: 1945-3027 ; DOI: 10.2138/am-2000-11-1231

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Rivers, Mark
  2. Rivers, M.
  3. Friedrich, Jon
  4. Hutson, Melinda
  5. Ruzicka, Alex

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...