skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: 2009đến2011 xóa Cơ sở dữ liệu: JSTOR Archival Journals xóa Chủ đề: Languages & Literatures xóa Nhan đề tạp chí: American Literary History xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Poetry and the Age

Allison, Raphael C

American Literary History, 2009, Vol. 21(4), pp.938-948 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0896-7148 ; E-ISSN: 1468-4365 ; DOI: 10.1093/alh/ajp033

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Patricia Highsmith's Method

Trask, Michael

American Literary History, 2010, Vol. 22(3), pp.584-614 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0896-7148 ; E-ISSN: 1468-4365 ; DOI: 10.1093/alh/ajq038

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Richard Ford's Frank Bascombe Trilogy and the Post-9/11 Suburban Novel

Knapp, Kathy

American Literary History, 2011, Vol. 23(3), pp.500-528 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0896-7148 ; E-ISSN: 1468-4365 ; DOI: 10.1093/alh/ajr025

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cormac McCarthy and the Aesthetics of Exhaustion

Hoberek, Andrew

American Literary History, 2011, Vol. 23(3), pp.483-499 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0896-7148 ; E-ISSN: 1468-4365 ; DOI: 10.1093/alh/ajr019

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Allison, R. C.
  2. Trask, Michael
  3. Trask, M.
  4. Hoberek, A
  5. Knapp, Kathy

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...