skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 102  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Cơ sở dữ liệu: Oxford University Press (CrossRef) xóa Nhan đề tạp chí: American Literary History xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mapping Identities: Literature, Nationalism, Colonialism

Reiss, Timothy J.

American Literary History, 1 December 1992, Vol.4(4), pp.649-677 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 08967148 ; E-ISSN: 14684365

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Every document of civilization is a document of barbary? Nationalism, cosmopolitanism, and spaces between: a response to Nancy Armstrong and Leonard Tennenhouse.(Viewpoint essay)

Burgett, Bruce

American Literary History, Winter, 2008, Vol.20(4), p.686-694 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0896-7148

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Settler postcolonialism as a reading strategy

Watts, Edward

American Literary History, Summer, 2010, Vol.22(2), p.459-470 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0896-7148

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

South of the American renaissance

Allen, Thomas, M.

American Literary History, Fall, 2004, Vol.16(3), p.496-507 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0896-7148

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spectacular antispectacle: ecstasy and nationality in Whitman and his heirs.(19th-century American poet Walt Whitman)

Altieri, Charles

American Literary History, Spring, 1999, Vol.11(1), p.34(29) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0896-7148

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

America's origin myth: remembering Plymouth Rock

Bush, Sargent, Jr.

American Literary History, Winter, 2000, Vol.12(4), p.745(12) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0896-7148

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hipsters and jipitecas: literary countercultures on both sides of the border

Adams, Rachel

American Literary History, Spring, 2004, Vol.16(1), p.58-84 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0896-7148

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

African-American Literary Studies and the Legacies of Black Nationalism (Book Review)

Murray, Rolland

American Literary History, 1 December 2009, Vol.21(4), pp.923-937 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 08967148 ; E-ISSN: 14684365 ; DOI: 10.1093/alh/ajp038

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Roots, breaks, and the performance of a black left critique

Lindberg, Kathryne V.

American Literary History, Winter, 2005, Vol.17(4), p.831(25) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0896-7148

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

American Nationalism-R.I.P. (Book Review)

Burgett, Bruce

American Literary History, 1 July 2001, Vol.13(2), pp.317-328 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 08967148 ; E-ISSN: 14684365

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

National longings, critical investment.(Review)

Gardner, Jared

American Literary History, Spring, 1999, Vol.11(1), p.107(18) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0896-7148

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

American theater history coming of age

Mcconachie, Bruce

American Literary History, Spring, 2002, Vol.14(1), p.141(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0896-7148

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Critical Canadiana.(four books on Canadian culture and literature)

Henderson, Jennifer

American Literary History, Winter, 2001, Vol.13(4), p.789(25) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0896-7148

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tell about Southern Studies: What Do They Do There?

Makowsky, Veronica

American Literary History, 2016, Vol. 28(1), pp.191-198 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0896-7148 ; E-ISSN: 1468-4365 ; DOI: 10.1093/alh/ajv037

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Uses of “Culture”

Olwell, Victoria

American Literary History, 2016, Vol. 28(1), pp.159-169 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0896-7148 ; E-ISSN: 1468-4365 ; DOI: 10.1093/alh/ajv055

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Translation as History/History as Failure

Gillman, Susan

American Literary History, 2017, Vol. 29(3), pp.592-601 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0896-7148 ; E-ISSN: 1468-4365 ; DOI: 10.1093/alh/ajx022

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the Political Work of Children's Literature

Kidd, Kenneth B

American Literary History, 2016, Vol. 28(2), pp.423-432 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0896-7148 ; E-ISSN: 1468-4365 ; DOI: 10.1093/alh/ajw012

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Waking Up to the Sound

Tucker, Jeffrey Allen

American Literary History, 2015, Vol. 27(3), pp.599-613 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0896-7148 ; E-ISSN: 1468-4365 ; DOI: 10.1093/alh/ajv033

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Archipelagic American Literary History and the Philippines

Roberts, Brian Russell

American Literary History, 2015, Vol. 27(1), pp.128-140 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0896-7148 ; E-ISSN: 1468-4365 ; DOI: 10.1093/alh/aju069

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Racial Capitalism and American Literary Studies in the Web of Life

Goudie, Sean X

American Literary History, 2017, Vol. 29(3), pp.546-564 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0896-7148 ; E-ISSN: 1468-4365 ; DOI: 10.1093/alh/ajx024

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 102  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (49)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2001  (4)
 2. 2001đến2004  (5)
 3. 2005đến2009  (7)
 4. 2010đến2013  (38)
 5. Sau 2013  (48)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (97)
 2. Bình xét khoa học  (5)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Burgett, Bruce
 2. Bergner, Gwen
 3. Watts, Edward
 4. Murray, Rolland
 5. Ardis, Ann

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...