skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Nhan đề tạp chí: American Journal of Orthodontics & Dentofacial Orthopedics xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
An evaluation of temporomandibular joints and jaw muscles after orthodontic treatment involving premolar extractions
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An evaluation of temporomandibular joints and jaw muscles after orthodontic treatment involving premolar extractions

Kundinger, K.K. ; Austin, B.P. ; Christensen, L.V. ; Donegan, S.J. ; Ferguson, D.J.

American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics, 8/1991, Vol.100(2), pp.110-115 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 08895406 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0889-5406(05)81517-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Ferguson, D J
  2. Christensen, L V
  3. Kundinger, K K
  4. Donegan, S J
  5. Austin, B P

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...