skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: American Journal of Comparative Law xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Adjudication of International Trade Disputes in International and National Economic Law
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adjudication of International Trade Disputes in International and National Economic Law

Zamora, Stephen ; Petersmann, Ernst-Ulrich ; Jaenicke, Gunther

The American Journal of Comparative Law, 22/1992, Vol.40(3), p.755 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002919X ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/840599

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
International Encyclopedia of Comparative Law, Vol. XVII (State and Economy) Ch. 25: Universal Economic Organizations
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

International Encyclopedia of Comparative Law, Vol. XVII (State and Economy) Ch. 25: Universal Economic Organizations

Zamora, Stephen ; Petersmann, Ernst-Ulrich ; Tomuschat, Christian ; Bleckmann, Albert

The American Journal of Comparative Law, 21/1983, Vol.31(2), p.377 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002919X ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/839835

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Zamora, Stephen
  2. Petersmann, Ernst-ulrich
  3. Jaenicke, Gunther
  4. Tomuschat, Christian
  5. Stephen Zamora

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...