skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Kalinichenko, Vladimir V xóa Nhan đề tạp chí: American Journal Of Physiology-Lung Cellular And Molecular Physiology xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fusion of lung lobes and vessels in mouse embryos heterozygous for the forkhead box f1 targeted allele

Lim, Lorena ; Kalinichenko, Vladimir V ; Whitsett, Jeffrey A ; Costa, Robert H

American journal of physiology. Lung cellular and molecular physiology, May 2002, Vol.282(5), pp.L1012-22 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1040-0605 ; PMID: 11943666 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Wild-type levels of the mouse Forkhead Box f1 gene are essential for lung repair

Kalinichenko, Vladimir V ; Zhou, Yan ; Shin, Brian ; Stolz, Donna Beer ; Watkins, Simon C ; Whitsett, Jeffrey A ; Costa, Robert H

American journal of physiology. Lung cellular and molecular physiology, June 2002, Vol.282(6), pp.L1253-65 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1040-0605 ; PMID: 12003781 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Foxf1 haploinsufficiency reduces Notch-2 signaling during mouse lung development

Kalinichenko, Vladimir V ; Gusarova, Galina A ; Kim, Il-Man ; Shin, Brian ; Yoder, Helena M ; Clark, Jean ; Sapozhnikov, Alexander M ; Whitsett, Jeffrey A ; Costa, Robert H

American journal of physiology. Lung cellular and molecular physiology, March 2004, Vol.286(3), pp.L521-30 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1040-0605 ; PMID: 14607778 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Whitsett, Jeffrey A.
  2. Kalinichenko, Vladimir V.
  3. Costa, Robert H.
  4. Kalinichenko, V.V.
  5. Whitsett, J.A.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...