skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: History xóa Dạng tài nguyên: Bình xét khoa học xóa Chủ đề: Women'S Studies xóa Nhan đề tạp chí: American Historical Review xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Egypt as a Woman: Nationalism, Gender, and Politics (Book Review)

Booth, Marilyn

The American Historical Review, 1 October 2007, Vol.112(4), pp.1283-1285 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028762 ; E-ISSN: 19375239

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Marilyn Booth
 2. Booth, M
 3. Booth, Marilyn
 4. Baron, Beth

theo chủ đề:

 1. Arts
 2. Politics
 3. Law
 4. Nonfiction
 5. History

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...