skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: 1974đến1987 xóa Cơ sở dữ liệu: JSTOR Archival Journals xóa Nhan đề tạp chí: American Historical Review xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Cobden as Educator: The Free-Trade Internationalism of Eduard Bernstein, 1899-1914
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cobden as Educator: The Free-Trade Internationalism of Eduard Bernstein, 1899-1914

Fletcher, R. A.

The American Historical Review, 06/1983, Vol.88(3), p.561 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028762 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/1864587

Toàn văn sẵn có

2
Die "Historia Compostellana" und die Kirchenpolitik des nordwestspanischen Rawnes, 1070-1130: Ein Beitrag zur Geschischte der Beziehungen zwischen Spainen und dem Papsttum zu Beginn des 12. Jahrhunderts
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Die "Historia Compostellana" und die Kirchenpolitik des nordwestspanischen Rawnes, 1070-1130: Ein Beitrag zur Geschischte der Beziehungen zwischen Spainen und dem Papsttum zu Beginn des 12. Jahrhunderts

Fletcher, R. A. ; Vones, Ludwig

The American Historical Review, 12/1981, Vol.86(5), p.1084 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028762 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/1858557

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
St. Jame's Catapult: The Life and Times of Diego Gelmirez of Santiago de Compostela
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

St. Jame's Catapult: The Life and Times of Diego Gelmirez of Santiago de Compostela

Reilly, Bernard F. ; Fletcher, R. A.

The American Historical Review, 06/1985, Vol.90(3), p.662 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028762 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/1860979

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
The Episcopate in the Kingdom of Leon in the Twelfth Century
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Episcopate in the Kingdom of Leon in the Twelfth Century

Kennelly, Karen ; Fletcher, R. A.

The American Historical Review, 10/1979, Vol.84(4), p.1032 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028762 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/1904634

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...