skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: 1974đến1987 xóa Nhan đề tạp chí: American Historical Review xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cobden as Educator: The Free-Trade Internationalism of Eduard Bernstein, 1899-1914

Fletcher, R. A.

The American Historical Review, 1 June 1983, Vol.88(3), pp.561-578 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028762 ; E-ISSN: 19375239 ; DOI: 10.2307/1864587

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Die "Historia Compostellana" und die Kirchenpolitik des nordwestspanischen Rawnes, 1070-1130: Ein Beitrag zur Geschischte der Beziehungen zwischen Spainen und dem Papsttum zu Beginn des 12. Jahrhunderts (Book Review)

Fletcher, R. A.

The American Historical Review, 1 December 1981, Vol.86(5), pp.1084-1085 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028762 ; E-ISSN: 19375239 ; DOI: 10.2307/1858557

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
St. Jame's Catapult: The Life and Times of Diego Gelmirez of Santiago de Compostela
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

St. Jame's Catapult: The Life and Times of Diego Gelmirez of Santiago de Compostela

Reilly, Bernard F. ; Fletcher, R. A.

The American Historical Review, 06/1985, Vol.90(3), p.662 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028762 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/1860979

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
The Episcopate in the Kingdom of Leon in the Twelfth Century
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Episcopate in the Kingdom of Leon in the Twelfth Century

Kennelly, Karen ; Fletcher, R. A.

The American Historical Review, 10/1979, Vol.84(4), p.1032 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028762 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/1904634

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...