skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 4.799  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Nhan đề tạp chí: American Historical Review xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

, . ,

Roberts, Benjamin

The American Historical Review, 2010, Vol. 115(2), pp.626-627 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8762 ; E-ISSN: 1937-5239 ; DOI: 10.1086/ahr.115.2.626

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

,

Benjamin, Jules R

The American Historical Review, 2010, Vol. 115(2), pp.584-585 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8762 ; E-ISSN: 1937-5239 ; DOI: 10.1086/ahr.115.2.584

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

1968 in Poland: The Rebellion on the Other Side of the Looking Glass

Zaremba, Marcin

The American Historical Review, 2018, Vol. 123(3), pp.769-772 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8762 ; E-ISSN: 1937-5239 ; DOI: 10.1093/ahr/123.3.769

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

. 2d. ed. Munich: R. Oldenbourg. 2002. Pp. xii, 619. €59.80

Schwarz, Angela

The American Historical Review, 2003, Vol. 108(5), pp.1542-1542 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8762 ; E-ISSN: 1937-5239 ; DOI: 10.1086/ahr/108.5.1542

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

. 2d ed. New York: Oxford University Press. 2011. Pp. xxxviii, 278. $50.00

Chatterjee, Nandini

The American Historical Review, 2012, Vol. 117(3), pp.837-838 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8762 ; E-ISSN: 1937-5239 ; DOI: 10.1086/ahr.117.3.837

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A A. . Chicago: University of Chicago Press. 2005. Pp. x, 334. $24.00

Sadowsky, Jonathan

The American Historical Review, 2007, Vol. 112(5), pp.1658-1658 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8762 ; E-ISSN: 1937-5239 ; DOI: 10.1086/ahr.112.5.1658

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A A. . New York: Oxford University Press. 2004. Pp. xxiii, 440. $55.00

Lake, Marilyn

The American Historical Review, 2006, Vol. 111(4), pp.1157-1158 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8762 ; E-ISSN: 1937-5239 ; DOI: 10.1086/ahr.111.4.1157

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

A A. P.

Cox, Jeffrey

The American Historical Review, 2012, Vol. 117(4), pp.1297-1298 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8762 ; E-ISSN: 1937-5239 ; DOI: 10.1093/ahr/117.4.1297a

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

A B.

Amad, Paula

The American Historical Review, 2013, Vol. 118(1), pp.149-150 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8762 ; E-ISSN: 1937-5239 ; DOI: 10.1093/ahr/118.1.149a

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A B. . (Histoire.) Paris: Odile Jacob. 2006. Pp. 366. €29.90 and J D. . University Park: Pennsylvania State University Press. 2006. Pp. xi, 241. $50.00

Englund, Steven

The American Historical Review, 2007, Vol. 112(5), pp.1493-1496 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8762 ; E-ISSN: 1937-5239 ; DOI: 10.1086/ahr.112.5.1493

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A B. New York: Oxford University Press. 2003. Pp. x, 202. Cloth $60.00, paper $19.95

Bannerji, Himani

The American Historical Review, 2005, Vol. 110(3), pp.754-755 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8762 ; E-ISSN: 1937-5239 ; DOI: 10.1086/ahr.110.3.754

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A bi A labo D erefaka et al., editors. The Vile Trade: Slavery and the Slave Trade in Africa

The American Historical Review, 2015, Vol. 120(4), pp.1583-1584 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8762 ; E-ISSN: 1937-5239 ; DOI: 10.1093/ahr/120.4.1583b

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

A bou B. B amba . African Miracle, African Mirage: Transnational Politics and the Paradox of Modernization in Ivory Coast

Amin, Julius A

The American Historical Review, 2018, Vol. 123(1), pp.351-352 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8762 ; E-ISSN: 1937-5239 ; DOI: 10.1093/ahr/123.1.351

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Brief History of the Late Ottoman Empire

Karpat, Kemal

The American Historical Review, Vol.114(2), p.515 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028762

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A. C. S. P eacock and S ara N ur Y ıldız , editors. The Seljuks of Anatolia: Court and Society in the Medieval Middle East

Bosworth, C. Edmund

The American Historical Review, 2014, Vol. 119(3), pp.1016-1018 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8762 ; E-ISSN: 1937-5239 ; DOI: 10.1093/ahr/119.3.1016

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Cautious Patriotism: The American Churches and the Second World War

Abzug, Robert

The American Historical Review, Vol.103(3), pp.994-995 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028762

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A. D M. . New York: Cambridge University Press. 2007. Pp. ix, 293

MüLler, Jan - Werner

The American Historical Review, 2009, Vol. 114(4), pp.1179-1180 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8762 ; E-ISSN: 1937-5239 ; DOI: 10.1086/ahr.114.4.1179

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

A D. W

Kostroun, Daniella

The American Historical Review, 2014, Vol. 119(1), pp.258-259 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8762 ; E-ISSN: 1937-5239 ; DOI: 10.1093/ahr/119.1.258

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A dam A renson and A ndrew R. G raybill , editors. Civil War Wests: Testing the Limits of the United States

The American Historical Review, 2015, Vol. 120(3), pp.1159-1160 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8762 ; E-ISSN: 1937-5239 ; DOI: 10.1093/ahr/120.3.1159c

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A dam C lulow . The Company and the Shogun: The Dutch Encounter with Tokugawa Japan

Chaiklin, Martha

The American Historical Review, 2015, Vol. 120(1), pp.218-218 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8762 ; E-ISSN: 1937-5239 ; DOI: 10.1093/ahr/120.1.218

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 4.799  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (3.618)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1961  (99)
 2. 1961đến1974  (111)
 3. 1975đến1988  (159)
 4. 1989đến2003  (1.751)
 5. Sau 2003  (2.677)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (3.340)
 2. Bình xét khoa học  (1.459)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. French  (18)
 2. Italian  (11)
 3. German  (9)
 4. Russian  (3)
 5. Spanish  (3)
 6. Finnish  (2)
 7. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Adelman, Jeremy
 2. Bodnar, John
 3. Wells, Allen
 4. Gillette, Howard
 5. Woollacott, Angela

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...