skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Liver xóa Cơ sở dữ liệu: OneFile (GALE) xóa Nhan đề tạp chí: Alimentary Pharmacology &Amp; Therapeutics xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Assessment of liver fibrosis before and after antiviral therapy by different serum marker panels in patients with chronic hepatitis C

Martinez, S M ; Fernández-Varo, G ; González, P ; Sampson, E ; Bruguera, M ; Navasa, M ; Jiménez, W ; Sánchez-Tapias, J M ; Forns, X

Alimentary pharmacology & therapeutics, January 2011, Vol.33(1), pp.138-48 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1365-2036 ; PMID: 21083589 Version:1 ; DOI: 10.1111/j.1365-2036.2010.04500.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Sánchez-Tapias, J.M.
  2. Navasa, Miguel
  3. Sampson, Ellen
  4. Gonzalez, P
  5. Fernández-Varo, Guillermo

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...