skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Toxicological studies of "Chondrokola Rosh", an Ayurvedic preparation on liver function tests of rats

Nasrin, S ; Bachar, S C ; Choudhuri, M S K

African journal of traditional, complementary, and alternative medicines : AJTCAM, 2011, Vol.8(5 Suppl), pp.170-4 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2505-0044 ; PMID: 22754071 Version:1 ; DOI: 10.4314/ajtcam.v8i5S.22

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Nasrin, S.
  2. Nasrin
  3. Choudhuri, Msk
  4. Bachar, S.C.
  5. Choudhuri, M.S.K.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...