skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Cements xóa Nhan đề tạp chí: Advances in Materials Science and Engineering xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Long-Term Properties of Cement-Based Composites Incorporating Natural Zeolite as a Feature of Progressive Building Material

Sičáková, Alena ; Špak, Matej ; Kozlovská, Mária ; Kováč, Marek

Advances in Materials Science and Engineering, 2017, Vol.2017 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1687-8434 ; ISSN: 16878434 ; E-ISSN: 1687-8442 ; DOI: 10.1155/2017/7139481

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Performance Evaluation of Cement-Stabilized Oil Shale Semicoke as Base or Subbase Course Construction Material

Tan, Guojin ; Zhu, Zhiqing ; Gong, Yafeng ; Shi, Chenglin ; Liu, Ziyu; Liu, Jun (editor)

Advances in Materials Science and Engineering, 2018, Vol.2018 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1687-8434 ; ISSN: 16878434 ; E-ISSN: 1687-8442 ; DOI: 10.1155/2018/2382596

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Physical and Mechanical Properties of Cemented Ash-Based Lightweight Building Materials with and without Pumice

Doğan-Sağlamtimur, Neslihan ; Güven, Adnan ; Bilgil, Ahmet; Leonelli, Cristina (editor)

Advances in Materials Science and Engineering, 2018, Vol.2018 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1687-8434 ; ISSN: 16878434 ; E-ISSN: 1687-8442 ; DOI: 10.1155/2018/9368787

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...