skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Advances in Information Retrieval: 36th European Conference on IR Research, ECIR 2014, Amsterdam, The Netherlands, April 13-16, 2014. Proceedings
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advances in Information Retrieval: 36th European Conference on IR Research, ECIR 2014, Amsterdam, The Netherlands, April 13-16, 2014. Proceedings

Goswami, Parantapa ; Moura, Simon ; Gaussier, Eric ; Amini, Massih-Reza ; Maes, Francis;; Rijke, Maarten ; Kenter, Tom ; Vries, Arjen ; Zhai, ChengXiang ; Jong, Franciska ; Radinsky, Kira ; Hofmann, Katja

Series ISSN: 0302-9743 ; ISBN: 978-3-319-06027-9 ; E-ISBN: 978-3-319-06028-6 ; DOI: 10.1007/978-3-319-06028-6

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. SpringerLink Book Series  (1)
  2. HAL (CCSd)  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...