skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Advances in Human Factors/Ergonomics xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Using Ergonomic Rules for Evaluation by Linguistic Ergonomic Criteria

Bodart, François ; Vanderdonckt, Jean

Advances in Human Factors/Ergonomics, 1995, Vol.20, pp.367-372 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0921-2647 ; ISBN: 978-0-444-81795-2 ; DOI: 10.1016/S0921-2647(06)80244-3

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

User Interface Evaluation : is it Ever Usable?

Farenc, Christelle ; Palanque, Philippe ; Vanderdonckt, Jean

Advances in Human Factors/Ergonomics, 1995, Vol.20, pp.329-334 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0921-2647 ; ISBN: 978-0-444-81795-2 ; DOI: 10.1016/S0921-2647(06)80238-8

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Vanderdonckt, J.
  2. Vanderdonckt, Jean
  3. Bodart, François
  4. Farenc, Christelle
  5. Palanque, P.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...