skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Vanderdonckt, Jean xóa Nhan đề tạp chí: Advances in Engineering Software xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A methodology for designing information security feedback based on User Interface Patterns

Muñoz-Arteaga, Jaime ; González, Ricardo Mendoza ; Martin, Miguel Vargas ; Vanderdonckt, Jean ; Álvarez-Rodríguez, Francisco

Advances in Engineering Software, 2009, Vol.40(12), pp.1231-1241 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0965-9978 ; DOI: 10.1016/j.advengsoft.2009.01.024

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...