skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Advances in Engineering Software xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A methodology for designing information security feedback based on User Interface Patterns

Muñoz-Arteaga, Jaime ; González, Ricardo Mendoza ; Martin, Miguel Vargas ; Vanderdonckt, Jean ; Álvarez-Rodríguez, Francisco

Advances in Engineering Software, 2009, Vol.40(12), pp.1231-1241 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0965-9978 ; DOI: 10.1016/j.advengsoft.2009.01.024

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
A methodology for designing information security feedback based on User Interface Patterns
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A methodology for designing information security feedback based on User Interface Patterns

Muñoz-Arteaga, Jaime ; González, Ricardo Mendoza ; Martin, Miguel Vargas ; Vanderdonckt, Jean ; Álvarez-Rodríguez, Francisco

Advances in Engineering Software, 12/2009, Vol.40(12), pp.1231-1241 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09659978 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.advengsoft.2009.01.024

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...