skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Advances In Mechanical Engineering xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Three-dimensional pose estimation model for object with complex surface

Li, Ronghua ; Chen, Yong ; Zhou, Changjiu ; Zhang, Liandong

Advances in Mechanical Engineering, 19 February 2015, Vol.7(2) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1687-8140 ; DOI: 10.1177/1687814014568488

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Chen, Yong
  2. Li, Ronghua
  3. Li, R.
  4. Zhang, Ld
  5. Zhou, C.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...