skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Advances in Conceptual Modeling: ER 2015 Workshops AHA, CMS, EMoV, MoBID, MORE-BI, MReBA, QMMQ, and SCME, Stockholm, Sweden, October 19-22, 2015, Proceedings
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advances in Conceptual Modeling: ER 2015 Workshops AHA, CMS, EMoV, MoBID, MORE-BI, MReBA, QMMQ, and SCME, Stockholm, Sweden, October 19-22, 2015, Proceedings

Jeusfeld, Manfred A. ; Karlapalem, Kamalakar;; Hutchison, David (Editor) ; Kanade, Takeo (Editor) ; Kittler, Josef (Editor) ; Kleinberg, Jon M (Editor) ; Mattern, Friedemann (Editor) ; Mitchell, John C (Editor) ; Naor, Moni (Editor) ; Pandu Rangan, C (Editor) ; Steffen, Bernhard (Editor) ; Terzopoulos, Demetri (Editor) ; Tygar, Doug (Editor) ; Weikum, Gerhard (Editor) ; Jeusfeld, Manfred A (Editor) ; Karlapalem, Kamalakar (Editor)

Lecture Notes in Computer Science [Tạp chí có phản biện]

ISBN: 9783319257464 ; ISBN: 3319257463 ; E-ISBN: 9783319257471 ; E-ISBN: 3319257471 ; DOI: 10.1007/978-3-319-25747-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Mattern, Friedemann
  2. Er,Verfasserin
  3. Karlapalem, Kamalakar
  4. Kittler, Josef
  5. Pandu Rangan, C

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...