skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Publicly Available Content Database xóa Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa Cơ sở dữ liệu: SpringerLink Open Access xóa Nhan đề tạp chí: Advanced Structural and Chemical Imaging xóa Số tài nguyên sẵn có: Toàn văn trực tuyến xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analyzing microtomography data with Python and the scikit-image library

Gouillart, Emmanuelle ; Nunez-Iglesias, Juan ; Walt, Stéfan

Advanced Structural and Chemical Imaging, 2016, Vol.2(1), pp.1-11 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2198-0926 ; DOI: 10.1186/s40679-016-0031-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. OneFile (GALE)  (1)
  2. MEDLINE/PubMed (NLM)  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Gouillart, E.
  2. van Der Walt, Stéfan
  3. van Der Walt, Stefan
  4. Nunez-Iglesias, J.
  5. Gouillart, Emmanuelle

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...