skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

User interaction with the LUCIFER control software

Knierim, Volker ; Jütte, Marcus ; Polsterer, Kai ; Schimmelmann, Jan

27 June 2006, Vol.6274, pp.62741N-62741N-11

ISSN: 0277-786X ; ISBN: 9780819463395 ; ISBN: 0819463396 ; DOI: 10.1117/12.671611

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

The telescope control system of the New Solar Telescope at Big Bear Solar Observatory

Yang, G ; Varsik, J. R ; Shumko, S ; Denker, C ; Choi, S ; Verdoni, A. P ; Wang, H

27 June 2006, Vol.6274, pp.62741Y-62741Y-8

ISSN: 0277-786X ; ISBN: 9780819463395 ; ISBN: 0819463396 ; DOI: 10.1117/12.672402

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

GIANO: software design and acquisition facilities

Rossetti, E ; Montegriffo, P ; Baffa, C ; Giani, E ; Oliva, E ; Origlia, L

27 June 2006, Vol.6274, pp.627425-627425-12

ISSN: 0277-786X ; ISBN: 9780819463395 ; ISBN: 0819463396 ; DOI: 10.1117/12.668892

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

The EMIR observing program manager system: optimized slits positioner

Richard, Johan ; Brau-Nogué, Sylvie ; Baratchart, Sébastien ; Valentin, Hervé ; Pelló, Roser

27 June 2006, Vol.6274, pp.62741S-62741S-7

ISSN: 0277-786X ; ISBN: 9780819463395 ; ISBN: 0819463396 ; DOI: 10.1117/12.671954

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Software kits for measuring photometric redshifts

Wang, Dan ; Zhang, Yanxia ; Cui, Chenzhou ; Zhao, Yongheng

27 June 2006, Vol.6274, pp.627413-627413-11

ISSN: 0277-786X ; ISBN: 9780819463395 ; ISBN: 0819463396 ; DOI: 10.1117/12.670136

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

New control system for the 1.5m and 0.9m telescopes at Sierra Nevada Observatory

Costillo, Luis P ; Ramos, J. Luis ; Ibáñez, J. Miguel ; Aparicio, Beatriz ; Herránz, Miguel ; García, Antonio J

27 June 2006, Vol.6274, pp.62741I-62741I-12

ISSN: 0277-786X ; ISBN: 9780819463395 ; ISBN: 0819463396 ; DOI: 10.1117/12.671308

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...