skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Slovak xóa Năm xuất bản: 2002đến2010 xóa Nhan đề tạp chí: Acta Technologica Agriculturae xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparison of the tribologic processes in friction node under conditions of two experiments ; Komparácia tribologických procesov v trecom uzle v podmienkach dvoch experimentov

Kučera , M. , Slovenská Poľnohospodárska Univ. V Nitre . Technická Fakulta ; Kadnár , M. ; Bajla , J

Acta Technologica Agriculturae, 2009, Vol.(2), pp.46-53 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1335-2555

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Kučera , M. , Slovenská Poľnohospodárska Univ. V Nitre . Technická Fakulta
  2. Kadnár , M.
  3. Bajla , J

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...