skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Sociology xóa Nhan đề tạp chí: Acta Sociologica xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social theory and trauma

Eyerman, Ron

Acta Sociologica, February 2013, Vol.56(1), pp.41-53 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-6993 ; E-ISSN: 1502-3869 ; DOI: 10.1177/0001699312461035

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A defense of the “Grand Hotel Abyss”: The Frankfurt School’s nonideal theory

Gunderson, Ryan

Acta Sociologica, February 2015, Vol.58(1), pp.25-38 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-6993 ; E-ISSN: 1502-3869 ; DOI: 10.1177/0001699314559526

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Norbert Elias and Modern Social Theory

Bertilsson, Thora Margareta

Acta Sociologica, April, 2002, Vol.45(1), p.63(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-6993

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Castells Reader on Cities and Social Theory.(Book review)

Sveinsson, Jon Runar

Acta Sociologica, June, 2003, Vol.46(2), p.173-175 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-6993

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Talk and Social Theory: Ecologies of Speaking and Listening in Everyday Life.(Book review)

Olesen, Soren Peter

Acta Sociologica, Dec, 2006, Vol.49(4), p.464(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-6993

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Understanding Social Theory

Danermark, Berth

Acta Sociologica, Dec, 1994, Vol.37(4), p.442(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-6993

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Science, Social Theory and Public Knowledge.(Book Review)

Forstorp, Per - Anders

Acta Sociologica, Sept, 2005, Vol.48(3), p.272(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-6993

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Explanation and Social Theory

Johansson, Ingvar

Acta Sociologica, Winter, 1993, Vol.36(4), p.393(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-6993

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Rise of Social Theory

Eriksson, Bjorn

Acta Sociologica, Dec, 1996, Vol.39(4), p.453(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-6993

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Making Sense of Science: Understanding the Social Study of Science.(Unhastening Science: Autonomy and Reflexivity in the Social Theory of Knowledge)(Book Review)

Bertilsson, Thora Margareta

Acta Sociologica, Sept, 2005, Vol.48(3), p.274(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-6993

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Emotion, Social Theory and Social Structure - A Macrosociological Approach.(Review)

Pedersen, Paul Poder

Acta Sociologica, Oct, 2000, Vol.43(3), p.281(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-6993

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fin de Siecle Social Theory: Relativism, Reduction and the Problem of Reason

Andersen, Heine

Acta Sociologica, April, 1997, Vol.40(1), p.107(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-6993

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1996  (2)
 2. 1996đến1999  (2)
 3. 2000đến2002  (2)
 4. 2003đến2006  (4)
 5. Sau 2006  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bình xét khoa học  (10)
 2. Bài báo  (2)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Thora Margareta Bertilsson
 2. Bertilsson, Thora
 3. Bertilsson, TM
 4. Bertilsson, Thora Margareta
 5. Pedersen, Poul

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...